INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 4

Kakovost površinskih voda mestnih območij Gorice in Nove Gorice

 

Dejavnost 4.1. Baza podatkov o obstoječih čezmejnih podatkov, ki se nanašajo na kakovost površinskih voda meje

Zbiranje podatkov o kakovosti površinske vode za lastnosti, rog - fronte; Vrtojbica - Vipacco - Soška spremljanja, ki jih država in občine in spremljanje prejšnjih projektov. Ustvarite zbirko podatkov v skupni rabi z javnimi razpoložljivih podatkov. Posodobitev GIS, ki ga povezujejo z zbirko podatkov, vzpostavljeno v projektu JEDIS. Statistično vrednotenje obstoječih podatkov in njihove projekcije. organizacija srečanj za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 4.2. Spremljanje kakovosti površinskih voda meje

Revizija obstoječe DIL spremljanja. Izboljšanje in optimizacijo sistema spremljanja prek mesečno zbiranje ustreznih podatkov in optimizacija merilnih mest. analize odvzetih vzorcev (KPK, BPK, fosfor, nitrati, strupenost, farmaceuticals, itd.) in njihovo vrednotenje . Gradnja objektov za stalno spremljanje nekaterih osnovnih parametrov. Evidentiranje invazivnih tujerodnih vrst, spremljanja in vrednotenja dan lepidoteri terenskega dela.

Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 4.3. Ocenjevanje in oblikovanje človekovega pritiska, ki proizvajajo onesnaževal in z njimi povezano tveganje

Statistična analiza podatkov o kakovosti površinskih voda. Identifikacija virov onesnaževanja (civilne in industrijske sisteme, kanalizacijo, vode itd.) In proizvodnja zemljevidu virov v urbanih območjih interesa. Ocena kazalcev onesnaževanja (KPK, BPK, fosfor, nitrati, farmaceuticals, itd.). Čezmejni okoljski vpliv koncentracij onesnaževal in njihove obstoječe biološko tveganje (ljudje, živali in rastline) za čezmejno območje. Predlagani ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja. Razvoj dobrih praks za ustrezne študije in renaturacija akcijskega načrta za morebitno ponovno naturalizacijo kanalov in roga Vrtojbica. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

 

Testo originale

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica