<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0042)http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm --> <html class="translated-ltr"><!-- Mirrored from gotrawama.uniud.it/slo_stato_arte.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Sun, 16 Sep 2012 04:21:45 GMT --> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title> GOTRAWAMA - &#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih Gorice in Nove Gorice </title> <link href="./slo_obiettivi_files/stili.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .Stile1 {color: #FFFFFF} --> </style> <link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./slo_obiettivi_files/translateelement.css"> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_obiettivi_files/main_it.js"></script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_obiettivi_files/element_main.js"></script> <link href="./slo_stato_arte_files/stili.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .Stile1 {color: #FFFFFF} --> </style> <link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./slo_stato_arte_files/translateelement.css"> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_stato_arte_files/main_it.js"></script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_stato_arte_files/element_main.js"></script> </head> <body> <table width="1200" border="0"> <tbody><tr> <td height="118" background="./slo_stato_arte_files/sfondo_testata_acqua_isonzo2.jpg"> <table width="1200" border="0" align="left" cellpadding="5"> <iframe width="640" height="360" align="center" src="http://www.youtube.com/embed/VDUQyw2uTDQ?&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/dcYAZFK9Fk4?&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <tbody><tr> <td width="128"><img src="./slo_stato_arte_files/logo.ita.slo.jpg" width="128" height="133" align="middle"></td> <td width="919"><p align="center" class="barrasuperiore1 Stile1"><font><font>INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013</font></font></p> <p align="center" class="barrasuperiore2"><span class="sottotitolo Stile1"><font><font>&#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih </font></font><br><font><font> Gorice in Nove Gorice</font></font></span></p></td> <td width="139" valign="top"><br> <div align="right"><img src="./slo_stato_arte_files/gotrawama.jpg" width="138" height="48"></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="145" valign="top" bgcolor="#B8C9F5"><table width="128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="122">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><table width="120" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody><tr> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm#"><img src="./slo_stato_arte_files/bandiera_slovena_h30.jpg" width="50" height="24" border="0"></a></div></td> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm"></a></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm" title="Odbori"><font><font>Projekt</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm" title="Cilji"><font><font> UTEMELJITEV PROJEKTA </font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm" title="Program"><font><font>Cilji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm" title="Roki"><font><font>Pri&#269;akovani rezultati</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_workpackages.htm" title="Podatki"><font><font>Delovnih paketih </font></font></a><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivita.htm" title="Podatki"><font><font>Dejavnosti</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_scadenze.htm" title="Cilji"><font><font>Roki</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_partner.htm" title="Program"><font><font>Partner</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivslo_partner.htm" title="Roki"><font><font>Dejavnost partnerji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_eventi.htm" title="Podatki"><font><font>Dogodki</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_bandi.htm" title="Vpis"><font><font>Poziva</font></font><br> </a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_cartina.htm" title="Kongresni sede~"><font><font>Zemljevid</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="mailto:miani@uniud.it" title="Univ Udine" target="_blank"><font><font>Webmaster</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><p class="menumio">&nbsp;</p></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="1055" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><p align="center" class="barrasuperiore1"><font><font> UTEMELJITEV PROJEKTA</font></font></p> <p align="justify" class="contenuto2_3"><font><font> V skladu z operativnim programom (to ka 2b) vodni viri predstavljajo velike mo~nosti za ezmejno sodelovanje ob upoatevanju pomembnosti njihovega spremljanja z namenom prepre evanja ekoloakih (onesna~evanje) in naravnih (poplave) tveganj. Iz SWOT analize so pomanjkljivosti: nizka raven sodelovanja med institucijami, ki ponujajo javne storitve (IRISACQUA Gorica in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica); prisotnost obmo ij z nevarnostjo poplav; kriti no koli insko in kakovostno stanje povrainskih in podzemnih voda. Vse to predstavlja veliko prilo~nost za skupno urbano in prostorsko na rtovanje s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri z namenom prepre evanja naravnih in ekoloakih tveganj ter posledi no doseganje ciljev EU. Hidrografski bazeni urbanega obmo ja mest Gorica, Nova Gorica, `empeter, Vrtojba so kompleksni in v slabem kvalitetnem stanju, kar je tudi razvidno iz okoljskega poro ila programa ezmejnega sodelovanja Italija  Slovenija 2007-2013. Kriti nost tega ezmejnega obmo ja so poplave, eprav se pojavljajo v dolgih asovnih presledkih (1681, 1703, 1890, 1935, 1983, 1987). Ta naravna tveganja (poplave), povzro ajo neposredno nevarnost zaradi neu inkovitih in neprimernih zadr~evalnih ukrepov. Velik pomen je druga en hidravli ni tok potoka Koren v Ob inah Gorica in Nova Gorica. Na slovenskem ozemlju, te e na kmetijskih zemljia ih v odprtem kanalu, medtem ko na italijanskem ozemlju te e v podzemnem kanalu, ki vodi pod mesto Gorico. Omejene zmogljivosti tega kanala za zbiranje celotnega naravnega vodnega toka so v preteklosti povzro ile velike poplave na slovenski strani. Iz monitoringa, izvedenega v preteklosti in tudi iz atudij na Univerzi v Vidmu in v Novi Gorici je razvidno, da so resne te~ave z onesna~evanjem. `tudije poudarjajo mo no kriti nost okolja (onesna~evanje) teh voda. Antropogeni pritiski so odgovorni za to dolgoletno kriti no potrebo po takojanjem ukrepanju. Stalno onesna~evanje teh voda je privedlo do takih sprememb v vodnem ekosistemu, da se je vzpostavilo tako ravnovesje, ki je akodljivo za bioloako ~ivljenje. Reke Koren, Vertojbica in Vipava imajo trenutno slabo kakovostno stanje, in to povzro a poleg omenjene akode, prav tako tudi negativen vpliv na kakovost reke So e, ki je ena izmed najlepaih rek na svetu. To pa povzro a mo no omejitev za socialno in turisti no korist populacije, vklju no s pomembnim onesna~evanjem in evtrofikacijo v Jadranskem morju. Druga prilo~nost je tudi boljae izkoria anje obnovljivih virov energije oz. zmanjaanje rabe energije (raba podzemne vode). Kakovost podzemne vode je pogosto nezadovoljiva zaradi onesna~enja (vodonosnik Vrtojbenskega polja). Glede na mo an pritisk za zmanjaanje porabe energije, bi lahko te vode bile, e ne bi bile onesna~ene, primerne za zadostitev stanovanjskih in industrijskih potreb po energiji. Pomanjkanje ustreznega sistema za ia enje odplak je ae ena kriti na nereaena to ka, ki bo ae nadalje vplivala na kakovost povrainskih voda in podzemne vode. Dejansko na obmejnem obmo ju Gorica in Nova Gorica kanalizacija ni primerna za potrebe obeh ob in. Raziskave ARPA Gorica so pokazale nekaj pomembnih pomanjkljivosti v zvezi s fekalnim mikrobioloakim onesna~enjem. Potrebne so tudi atudije onesna~enosti z ostanki zdravil. Kakovost vode se bliskovito slabaa od kraja izpusta potoka Koren, ki sprejema odpadne nepre ia ene vode iz Nove Gorice, in zbira kanalizacijo na obmo ju severne Gorice, ki jih ni mogo e preusmeriti do istilne naprave, ker je podcenjena. Na rti za novo istilno napravo v Novi Gorici in optimizacija istilne naprave v Gorici potekajo in upamo, da bosta kmalu kon ani. V optimalnih razmerah se lahko zagovarja ponovno uporabo o ia ene vode v kmetijstvu, ponovna uporaba za prepre evanje nizkih pretokov v asu suae in spodbujanje ponovne naturalizacije obvodnih in vodnih obmo ij ter seveda tudi mo~nosti uporabe blata istilnih naprav za oljaanje tal v kmetijstvu in energetske namene. V zaklju ku, kakovostno stanje povrainske in podzemne vode iz zgoraj navedenih razlogov odstopa od ciljev Evropske okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), ki predvideva doseganje standardov kakovosti do leta 2015, in od Direktive 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti sladkih voda, da se omogo i ~ivljenje rib, in aestega okoljskega akcijskega programa za "Evropska unija (2001-2010). Na tem obmo ju je zato potreben adekvaten skupen sistem za upravljanje ezmejnih voda, v skladu z operativnim programom (to ke 2b, 2c in 7b). Tak sistem bi moral prepre evati ekoloaka tveganja, vezana na naravne in antropogene pritiske in tako omogo iti ezmejno upravljanje z vodnimi viri. </font><font>Zadevno obmo&#269;je je zato treba ustrezno programa za skupno upravljanje &#269;ezmejnih voda in integrirajo v skladu z operativnim programom, ki lahko prepre&#269;i okoljska tveganja, povezana z naravnimi in antropogenimi pritiski tako omogo&#269;ili premagovanje dolgotrajne te~ave &#269;ezmejno upravljanje z vodnimi viri.</font></font></p> </td> </tr> </tbody></table> </body> <iframe src="http://www.skylinewebcams.com/webcam/slovenija/primorska/goriska/kajak-klub-solkan.html?w=22" width="768" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0"><!/iframe> <tr> <div align="right"> <img src="images/FESR.jpg" > </div> </tr> </html>