INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Učinki in rezultati projekta
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Učinki in rezultati projekta

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

- Skupna čezmejnih baza hidroloških podatkov

- Karta hidrografskih območij

- Hidrološki monitoring porečij

- Hidrološka bilanca hidrografskih območij Korna in Vrtojbice

- Identifikacija stanja vodotokov in ogroženosti urbanih območij zaradi poplav

- Strategije za skupne sisteme interveniranja v izrednih razmerah

- Skupna čezmejna baza podatkov o kvaliteti površinskih voda

- Statično vrednotenje podatkov o kvaliteti voda

- Monitoring kakovosti površinskih voda

- Karta virov onesnaževanja na čezmejnem območju

- Karta ranljivosti in ogroženosti vodonosnika

- Metode in ukrepi zaščite ter zmanjšanja onesnaženosti voda

- Akcijski načrt ekoremediacije kanala Korna in Vrtojbice

- Določitev potenciala za ponovno uporabo prečiščenih odpadnih voda

- Vrednotenje potenciala za uporabo blat

- Strokovne podlage ter predlogi za izvajanje vključevanja javnosti v čezmejnih sistem za upravljanje z vodami

- Internetna stran projekta GOTRAWAMA

- Seznanitev širše javnosti z rezultati projekta