<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0048)http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm --> <html class="translated-ltr"><!-- Mirrored from gotrawama.uniud.it/slo_risultati_attesi.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Sun, 16 Sep 2012 04:21:46 GMT --><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>GOTRAWAMA - &#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih Gorice in Nove Gorice</title> <link href="./slo_risultati_attesi_files/stili.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .Stile1 {color: #FFFFFF} --> </style> <link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./slo_risultati_attesi_files/translateelement.css"><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_risultati_attesi_files/main_it.js"></script><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_risultati_attesi_files/element_main.js"></script></head> <body> <table width="1200" border="0"> <tbody><tr> <td height="118" background="./slo_risultati_attesi_files/sfondo_testata_acqua_isonzo2.jpg"><table width="1200" border="0" align="left" cellpadding="5"> <tbody><tr> <td width="128"><img src="./slo_risultati_attesi_files/logo.ita.slo.jpg" width="128" height="133" align="middle"></td> <td width="919"><p align="center" class="barrasuperiore1 Stile1"><font><font>INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013</font></font></p> <p align="center" class="barrasuperiore2"><span class="sottotitolo Stile1"><font><font class="goog-text-highlight">&#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih </font></font><br><font> <font class="goog-text-highlight"> Gorice in Nove Gorice</font></font></span></p></td> <td width="139" valign="top"><br> <div align="right"><img src="./slo_risultati_attesi_files/gotrawama.jpg" width="138" height="48"></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="145" valign="top" bgcolor="#B8C9F5"><table width="128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="122">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><table width="120" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody><tr> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm#"><img src="./slo_risultati_attesi_files/bandiera_slovena_h30.jpg" width="50" height="24" border="0"></a></div></td> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm#"></a></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm" title="Odbori"><font><font>Projekt</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm" title="Cilji"><font><font>Najsodobnejai</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm" title="Program"><font><font>Cilji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="./slo_risultati_attesi_files/slo_risultati_attesi.htm" title="Roki"><font><font> U&#269;inki in rezultati projecta </font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_workpackages.htm" title="Podatki"><font><font>Delovnih paketih </font></font></a><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivita.htm" title="Podatki"><font><font>Dejavnosti</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_scadenze.htm" title="Cilji"><font><font>Roki</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_partner.htm" title="Program"><font><font>Partner</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivslo_partner.htm" title="Roki"><font><font>Dejavnost partnerji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_eventi.htm" title="Podatki"><font><font>Dogodki</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_bandi.htm" title="Vpis"><font><font>Poziva</font></font><br> </a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_cartina.htm" title="Kongresni sede~"><font><font>Zemljevid</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="mailto:lococo@uniud.it" title="Univ Udine" target="_blank"><font><font>Webmaster</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><p class="menumio">&nbsp;</p></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="1055" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><p align="center" class="barrasuperiore1"><font><font> U&#269;inki in rezultati projecta </font></font></p> <p align="justify" class="contenuto2_3"><font><font class=""> Glavni u inki projekta so: - Vzpostaviti visoko raven sodelovanja v okviru partnerstva (skupna izdelava prijavnice in vseh projektnih dejavnosti v skladu s finan nim na rtom, z opuatevanjem enakih mo~nosti). - Razvoj primernega trajnostnega sistema v obmejni regiji na podro ju varstva voda in za prepre evanje naravnih in umetnih tveganj za okolje; - Spodbujati izvajanje skupne infrastrukture (prepre evanje okoljska tveganja); - Spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacij mre~e partnerstva; - Optimizacija vklju evanja razli nih skupin na podro ju vodne politike (dva komunalna podjetja v mestnem upravljanju z vodami, upravni organi, raziskovalne ustanove in prebivalstva); - Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije (uporaba podzemne vode za ogrevanje in hlajenje zgradb); - Spodbujati upravljanje voda v zvezi s prepre evanjem naravnih in antropogenih nevarnosti, ter njihovo izkoria anje v energetske namene, izmenjavo najboljaih praks v podobnih okoljih. Pri akovani rezultati projekta so: - Skupna enotna in inovativna ezmejna baza podatkov (hidrologija in kakovost vode); - Skupen enoten in inovativen sistem monitoringa; - Smernice za izboljaanje stanja kakovosti in koli ine povrainskih in podzemnih ezmejnih voda; - Smernice za uporabo podzemne vode za zmanjaanje porabe enrgije; - Smernice za ponovno uporabo o ia ene odpadne vode in blata iz istilnih naprav; - Akcijski na rt za ponovno naturalizacijo nekaterih kriti nih podro jih potoka Koren; - Smernice za skupni sistem integriranega upravljanja ezmejnih voda. Ciljne skupine projekta so: - Kon ni uporabniki: ezmejne ob ine in ezmejna komunalna podjetja, - Politika: uprave, odgovorne za zakonodajo in upravljanje z vodami ter prostorsko na rtovanje - Raziskovalne ustanove, ki delujejo na teh podro jih; - `iraa javnost: prebivalstvo, ki ima koristi od obmejnih regij <p align="center" class="contenuto1_1">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> </body></html>