INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Učinki in rezultati projecta
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Učinki in rezultati projecta

Glavni učinki projekta so: - Vzpostaviti visoko raven sodelovanja v okviru partnerstva (skupna izdelava prijavnice in vseh projektnih dejavnosti v skladu s finančnim načrtom, z opuštevanjem enakih možnosti). - Razvoj primernega trajnostnega sistema v obmejni regiji na področju varstva voda in za preprečevanje naravnih in umetnih tveganj za okolje; - Spodbujati izvajanje skupne infrastrukture (preprečevanje okoljska tveganja); - Spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacij mreže partnerstva; - Optimizacija vključevanja različnih skupin na področju vodne politike (dva komunalna podjetja v mestnem upravljanju z vodami, upravni organi, raziskovalne ustanove in prebivalstva); - Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije (uporaba podzemne vode za ogrevanje in hlajenje zgradb); - Spodbujati upravljanje voda v zvezi s preprečevanjem naravnih in antropogenih nevarnosti, ter njihovo izkoriščanje v energetske namene, izmenjavo najboljših praks v podobnih okoljih. Pričakovani rezultati projekta so: - Skupna enotna in inovativna čezmejna baza podatkov (hidrologija in kakovost vode); - Skupen enoten in inovativen sistem monitoringa; - Smernice za izboljšanje stanja kakovosti in količine površinskih in podzemnih čezmejnih voda; - Smernice za uporabo podzemne vode za zmanjšanje porabe enrgije; - Smernice za ponovno uporabo očiščene odpadne vode in blata iz čistilnih naprav; - Akcijski načrt za ponovno naturalizacijo nekaterih kritičnih področjih potoka Koren; - Smernice za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejnih voda. Ciljne skupine projekta so: - Končni uporabniki: čezmejne občine in čezmejna komunalna podjetja, - Politika: uprave, odgovorne za zakonodajo in upravljanje z vodami ter prostorsko načrtovanje - Raziskovalne ustanove, ki delujejo na teh področjih; - Širša javnost: prebivalstvo, ki ima koristi od obmejnih regij