<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0040)http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm --> <html class="translated-ltr"> <!-- Mirrored from gotrawama.uniud.it/slo_progetto.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Sun, 16 Sep 2012 04:21:33 GMT --> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>GOTRAWAMA - &#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih Gorice in Nove Gorice</title> <link href="./slo_progetto_files/stili.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .Stile1 {color: #FFFFFF} --> </style> <link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./slo_progetto_files/translateelement.css"><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_progetto_files/main_it.js"></script><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_progetto_files/element_main.js"></script></head> <body> <table width="1200" border="0"> <tbody><tr> <td height="118" background="./slo_progetto_files/sfondo_testata_acqua_isonzo2.jpg"><table width="1200" border="0" align="left" cellpadding="5"> <tbody><tr> <td width="128"><img src="./slo_progetto_files/logo_Interreg.jpg" width="128" height="133" align="middle"></td> <td width="919"><p align="center" class="barrasuperiore1 Stile1"><font><font>INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013</font></font></p> <p align="center" class="barrasuperiore2"><span class="sottotitolo Stile1"> &#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih </font></font> <br> Gorice in Nove Gorice</font></font></span></p></td> <td width="139" valign="top"><br> <div align="right"> <img src="./slo_progetto_files/gotrawama.jpg" width="138" height="48"></div> </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="145" valign="top" bgcolor="#B8C9F5"><table width="128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="122">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><table width="120" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody><tr> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm#"><img src="./slo_progetto_files/bandiera_slovena_h30.jpg" width="50" height="24" border="0"></a></div></td> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm#"></a></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm" title="Projekt"><font><font>Projekt</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm" title="Najsodobnejai"><font><font>Najsodobnejai</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm" title="Cilji"><font><font>Cilji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm" title="Pri&#269;akovani rezultati"><font><font>Pri&#269;akovani rezultati</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_workpackages.htm" title="Delovnih paketov"><font><font>Delovnih paketih </font></font></a><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivita.htm" title="Podatki"><font><font>Dejavnosti</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_scadenze.htm" title="Roki"><font><font>Roki</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_partner.htm" title="Partner"><font><font>Partner</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivslo_partner.htm" title="Dejavnost partnerji"><font><font>Dejavnost partnerji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_eventi.htm" title="Dogodki"><font><font>Dogodki</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_bandi.htm" title="Poziva"><font><font>Poziva</font></font><br> </a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_cartina.htm" title="Zemljevid"><font><font>Zemljevid</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="mailto:gotrawama@gmail.com" title="Webmaster" target="_blank"><font><font>Webmaster</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><p class="menumio">&nbsp;</p></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="1055" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><p align="center" class="barrasuperiore1"><font><font>Projekt </font></font></p> <p align="justify" class="contenuto2_3"><font><font>Cilj Glavni cilj projekta je razviti ezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem obmo ju Gorice in Nove Gorice. Sistem vklju uje povrainske vode (poplavna ogro~enost, kvaliteta), podzemne vode (razpolo~ljivost, mo~nost energetske izrabe, kakovost in zaa ita) in odpadne vode ( ia enje). Ob upoatevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajo ih obremenitev in onesna~enja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogo il u inkovito upravljanje voda tudi v skladu z zahtevami EU. Izvedba naloge je predvidena v 36 mesecih. Aktivnosti se bodo izvajale na obmo ju pore ij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, `empeter, Vrtojba. projekta je pripraviti smernice za izvajanje skupnega sistema za integrirano upravljanje &#269;ezmejnih voda v urbanih obmo&#269;jih Gorice in Nove Gorice. </font><font>Vklju&#269;uje povrainske vode (poplavna ogro~enost, kakovost), podzemne vode (kakovost, varstvo okolja, razpolo~ljivost in energetska predelava) in odpadne vode. </font><font class="">Za&#269;enai s temeljitim poznavanjem teh vodah, ka~e, da so antropogene pritiske na njih, da ~elite predlagati sistem, ki omogo&#269;a pravilno okoljsko upravljanje vodnih teles pomena, tudi z vidika direktiv, izdanih v Skupnosti. </font><font>Dejavnosti bodo vklju&#269;evale povodja obmejnega mesta Gorica, Nova Gorica, `empeter Vrtojba. </font><font>Projekt traja 36 mesecev. </font><font>Za&#269;etek aktivnosti na 2011/01/11 in kon&#269;a 31/10/2014.</font></font></p></td> </tr> </tbody></table> <p align="center" class="contenuto1_1">&nbsp;</p> <p align="center" class="contenuto1_1">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> <!-- Mirrored from gotrawama.uniud.it/slo_progetto.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Sun, 16 Sep 2012 04:21:39 GMT --> </body> <tr> <div align="right"> <img src="images/FESR.jpg" > </div> </tr> </html>