<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0041)http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm --> <html class="translated-ltr"> <!-- Mirrored from gotrawama.uniud.it/slo_obiettivi.htm by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Sun, 16 Sep 2012 04:21:46 GMT --> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>GOTRAWAMA - &#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih Gorice in Nove Gorice</title> <link href="./slo_obiettivi_files/stili.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- .Stile1 {color: #FFFFFF} --> </style> <link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./slo_obiettivi_files/translateelement.css"><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_obiettivi_files/main_it.js"></script><script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="./slo_obiettivi_files/element_main.js"></script></head> <body> <table width="1200" border="0"> <tbody><tr> <td height="118" background="./slo_obiettivi_files/sfondo_testata_acqua_isonzo2.jpg"><table width="1200" border="0" align="left" cellpadding="5"> <tbody><tr> <td width="128"><img src="./slo_obiettivi_files/logo.ita.slo.jpg" width="128" height="133" align="middle"></td> <td width="919"><p align="center" class="barrasuperiore1 Stile1"><font><font>INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013</font></font></p> <p align="center" class="barrasuperiore2"><span class="sottotitolo Stile1"><font><font>&#268;ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo&#269;jih </font></font><br><font><font> Gorice in Nove Gorice</font></font></span></p></td> <td width="139" valign="top"><br> <div align="right"><img src="./slo_obiettivi_files/gotrawama.jpg" width="138" height="48"></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="145" valign="top" bgcolor="#B8C9F5"><table width="128" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="122">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><table width="120" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody><tr> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm#"><img src="./slo_obiettivi_files/bandiera_slovena_h30.jpg" width="50" height="24" border="0"></a></div></td> <td valign="top"><div align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_obiettivi.htm#"></a></div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm" title="Odbori"><font><font>Projekt</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_stato_arte.htm" title=" CILJI PROJEKTA "><font><font>Najsodobnejai</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="./slo_obiettivi_files/slo_obiettivi.htm" title="Program"><font><font> CILJI PROJEKTA </font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_risultati_attesi.htm" title="Roki"><font><font>Pri&#269;akovani rezultati</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_workpackages.htm" title="Podatki"><font><font>Delovnih paketih </font></font></a><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivita.htm" title="Podatki"><font><font>Dejavnosti</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_scadenze.htm" title="Cilji"><font><font>Roki</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_partner.htm" title="Program"><font><font>Partner</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_attivslo_partner.htm" title="Roki"><font><font>Dejavnost partnerji</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_eventi.htm" title="Podatki"><font><font>Dogodki</font></font></a></td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_bandi.htm" title="Vpis"><font><font>Poziva</font></font><br> </a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="http://www.gotrawama.eu/slo_cartina.htm" title="Kongresni sede~"><font><font>Zemljevid</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><a class="linkbarra" href="mailto:miani@uniud.it" title="Univ Udine" target="_blank"><font><font>Webmaster</font></font></a> </td> </tr> <tr> <td><p class="menumio">&nbsp;</p></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="1055" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><p align="center" class="barrasuperiore1"><font><font>Cilji</font></font></p> <p align="justify" class="contenuto2_3"><font> Sploani cilj projekta je izdelati strokovne podlage (smernice) za razvoj enotnega sistema za trajnostno upravljanje ezmejnih voda: povrainskih, podzemnih in odpadnih voda, na obmo ju Gorice in Nove Gorice. Te smernice bodo namenjene varstvu in skupnem upravljanju voda, izboljaanju njihove kakovosti, njihovo varovanje v zvezi z biotsko raznovrstnostostjo, njihovo uporabo za energetske namene, in prepre evanje skupnih naravnih in tehnoloakih nevarnosti ter oblikovanju skupnega trajnostnega teritorialnega razvoja. Vse to v lu i u inkovite udele~be dr~avljanov/javnosti, uprave in javnih podjetij, ki delujejo na obmejnem obmo ju. Ta sploani cilj temelji na: "zagotovitvi trajnostne teritorialne integracije", ki se nanaaa na Prednostni cilj 1 "okolje, promet in trajnostno teritorialno integracijo", igar operativni cilji interesa na tem projektu so: 1.1 Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov; 1.2 Varstvo okolja pred naravnimi in tehnoloakimi nesre ami ter onesna~enjem, zmanjaanje porabe energije in pove anje rabe obnovljivih virov energije; 1.4 Krepitev socialne kohezije znotraj funkcionalnih ezmejnih obmo jih. Operativni cilji tega projekta bodo zajemali naslednje ukrepe: 1) Smernice za razvoj skupnih strategij in na rtov za prepre evanje in zmanjaevanje tveganja poplav in za razvoj skupnih intervencij v izrednih razmerah (DP3). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.2. 1 v "Razvoj skupnih strategij in na rtov za prepre evanje in zmanjaevanje naravnih (poplave) in tehnoloakih nesre ." 2) Razvoj metod in ukrepov za izboljaanje koli inskega in kakovostnega stanja povrainskih voda pore ja Koren in Vrtojbca (DP4) in podzemnih voda vodonosnika Vrtojba (DP5) v skladu z okvirno vodno direktivo (2000/60/ES). Metodologije bodo razvile ustrezne sisteme za zmanjaanje emisij onesna~eval, kar bo u inkovalo na ezmejne vode in bo imelo pozitivni u inek na kakovost okolja obmo ja SIC IT3330005 "Ustje reke So e . Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Integrirane reaitve za usklajeno upravljanje ezmejnih pore ij, podzemnih voda in morskega ekosistema", in z operativni cilj 1.2. v "Usklajevanje metod in sistemov za upravljanje in varovanje okolja." 3) Razvoj skupnih strategij in na rtov za uporabo podzemne vode Vrtojbenskega polja za zmanjaanje porabe energije v zasebnih stanovanjih, javnih zgradbah in podjetjih na obmejnem obmo ju (DP5). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.2 "Pilotni projekti za obnovljive vire energije in var evanje z energijo, vklju no s kampanjami za ozavea anje, informiranje in promocijske dejavnosti." 4) Smernice za razvoj strategij za ponovno uporabo odpadnih voda in izkoria anje blata iz istilnih naprav v kmetijstvu in energetiki (DP6). Dopolnjen in optimiziran kanalizacijski sistem ter ponovna uporaba odpadne vode za namakanje in industrijo, so velika prilo~nost za varovanje vodnih virov za pitne namene. Poleg tega bi tako lahko vodo uporabljali za oskrbo rek, ki so ogro~ene zaradi suae in z vrsto drugih del, ki bi prispevale k izboljaanju njihove okoljske kakovosti (ekoremediacija). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Skupne dejavnsoti v zvezi z varovannjem skupnih vodnih virov", in z operativnim ciljem 1.2. "Pilotni projekti za obnovljivo energijo in var evanje z energijo. 5) Priprava stokovnih podlag in razvoj smernic za skupni sistem integralnega upravljanja ezmejnih voda, ki vklju ujejo udele~bo politikov, kon nih uporabnikov in prebivalstva (DP7). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Integrirane reaitve za usklajeno upravljanje ezmejnih pore ij in podzemnih voda, iin ciljem 1.4 v "Izboljaanje usklajevanja med upravami, javnimi slu~bami in izvajalci javnih storitev in slu~bami, ki stremijo k izboljaanju kakovosti ~ivljenja". 6) Izvajanje informacijske kampanje o problemih in reaitvah glede ezmejnih voda na interesnih obmo jih (DP8) je v skladu z z operativnim ciljem 1.4 "za spodbujanje izrabe prilo~nosti za razvoj ezmejnega obmo ja prek izboljaanih skupnih politik . </font></font></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" class="contenuto1_1">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table> </div> <div class="top" style="padding: 8px; float: left; width: 100%;"> </div> </div> </div> </body> <tr> <div align="right"> <img src="images/FESR.jpg" > </div> </tr> </html>