INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
CILJI PROJEKTA
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Cilji

Splošni cilj projekta je izdelati strokovne podlage (smernice) za razvoj enotnega sistema za trajnostno upravljanje čezmejnih voda: površinskih, podzemnih in odpadnih voda, na območju Gorice in Nove Gorice. Te smernice bodo namenjene varstvu in skupnem upravljanju voda, izboljšanju njihove kakovosti, njihovo varovanje v zvezi z biotsko raznovrstnostostjo, njihovo uporabo za energetske namene, in preprečevanje skupnih naravnih in tehnoloških nevarnosti ter oblikovanju skupnega trajnostnega teritorialnega razvoja. Vse to v luči učinkovite udeležbe državljanov/javnosti, uprave in javnih podjetij, ki delujejo na obmejnem območju. Ta splošni cilj temelji na: "zagotovitvi trajnostne teritorialne integracije", ki se nanaša na Prednostni cilj 1 "okolje, promet in trajnostno teritorialno integracijo", čigar operativni cilji interesa na tem projektu so: 1.1 Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov; 1.2 Varstvo okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem, zmanjšanje porabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije; 1.4 Krepitev socialne kohezije znotraj funkcionalnih čezmejnih območjih. Operativni cilji tega projekta bodo zajemali naslednje ukrepe: 1) Smernice za razvoj skupnih strategij in načrtov za preprečevanje in zmanjševanje tveganja poplav in za razvoj skupnih intervencij v izrednih razmerah (DP3). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.2. 1 v "Razvoj skupnih strategij in načrtov za preprečevanje in zmanjševanje naravnih (poplave) in tehnoloških nesreč." 2) Razvoj metod in ukrepov za izboljšanje količinskega in kakovostnega stanja površinskih voda porečja Koren in Vrtojbca (DP4) in podzemnih voda vodonosnika Vrtojba (DP5) v skladu z okvirno vodno direktivo (2000/60/ES). Metodologije bodo razvile ustrezne sisteme za zmanjšanje emisij onesnaževal, kar bo učinkovalo na čezmejne vode in bo imelo pozitivni učinek na kakovost okolja območja SIC IT3330005 "Ustje reke Soče”. Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Integrirane rešitve za usklajeno upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda in morskega ekosistema", in z operativni cilj 1.2. v "Usklajevanje metod in sistemov za upravljanje in varovanje okolja." 3) Razvoj skupnih strategij in načrtov za uporabo podzemne vode Vrtojbenskega polja za zmanjšanje porabe energije v zasebnih stanovanjih, javnih zgradbah in podjetjih na obmejnem območju (DP5). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.2 "Pilotni projekti za obnovljive vire energije in varčevanje z energijo, vključno s kampanjami za ozaveščanje, informiranje in promocijske dejavnosti." 4) Smernice za razvoj strategij za ponovno uporabo odpadnih voda in izkoriščanje blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu in energetiki (DP6). Dopolnjen in optimiziran kanalizacijski sistem ter ponovna uporaba odpadne vode za namakanje in industrijo, so velika priložnost za varovanje vodnih virov za pitne namene. Poleg tega bi tako lahko vodo uporabljali za oskrbo rek, ki so ogrožene zaradi suše in z vrsto drugih del, ki bi prispevale k izboljšanju njihove okoljske kakovosti (ekoremediacija). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Skupne dejavnsoti v zvezi z varovannjem skupnih vodnih virov", in z operativnim ciljem 1.2. "Pilotni projekti za obnovljivo energijo in varčevanje z energijo. 5) Priprava stokovnih podlag in razvoj smernic za skupni sistem integralnega upravljanja čezmejnih voda, ki vključujejo udeležbo politikov, končnih uporabnikov in prebivalstva (DP7). Ta cilj je v skladu z operativnim ciljem 1.1. "Integrirane rešitve za usklajeno upravljanje čezmejnih porečij in podzemnih voda, iin ciljem 1.4 v "Izboljšanje usklajevanja med upravami, javnimi službami in izvajalci javnih storitev in službami, ki stremijo k izboljšanju kakovosti življenja". 6) Izvajanje informacijske kampanje o problemih in rešitvah glede čezmejnih voda na interesnih območjih (DP8) je v skladu z z operativnim ciljem 1.4 "za spodbujanje izrabe priložnosti za razvoj čezmejnega območja prek izboljšanih skupnih politik”.