<!doctype html5> <title> provas </title> <body> POVZETEK PROJEKTA Glavni cilj projekta je razviti ezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem obmo ju Gorice in Nove Gorice. Sistem vklju uje povrainske vode (poplavna ogro~enost, kvaliteta), podzemne vode (razpolo~ljivost, mo~nost energetske izrabe, kakovost in zaa ita) in odpadne vode ( ia enje). Ob upoatevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajo ih obremenitev in onesna~enja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogo il u inkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU. Izvedba naloge je predvidena v 36 mesecih, njen stroaek pa 1.209.150 EUR. Aktivnosti se bodo izvajale na obmo ju pore ij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, `empeter, Vrtojba. </body> </html>