Gotrawama - Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih Gorice, Nove Gorice in Šempeter-Vrtojbe Gestione delle acque urbane transfrontaliere di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba 

GOTRAWAMA http://www.gotrawama.eu
FINAL CONFERENCE
Gotrawama: Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
Gotrawama: Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice
Progetto Gotrawama Conferenza di Chiusura  Udine, April 21 2015. Universita' di Udine,  Sala Gusmani   in Palazzo Antonini, Via Petracco 8, 33100 Udine
Gotrawama Zaključna konfrenca  Udine, 21 april 2015. University of Udine,  Sala Gusmani   in Palazzo Antonini, Via Petracco 8, 33100 Udine
Speaker / Govornik Affiliazione/ Inštitucija Title/ Naslov
9:00 - 9:20 Registrazione / Registracija
9.20  - 9. 40 G. Russo, I. Škerlič UniUd, JTS Saluti di Apertura / Pozdravni nagovor
9.40 – 10.00  M. Franko, N. Lovšin UNG Progetto / O projektu
Lead Partner / Vodilni partner
WORKPACKAGE 4 (QUALITŔ DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA) Univerza v Novi Gorici (UNG)
DELOVNI SKLOP 4 (KVALITETA POVRŠINSKIH VOD NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE http://www.ung.si
10.00 -10.20 Jasna Koglot NLZOH Monitoraggio delle acque  nel progetto Gotrawama  / Monitoring vode v sklopu projekta Gotrawama 
10.20-10.40  Nicola Skert Arpa FVG Metodi di Monitoraggio Biologico Bacino Isonzo rilevanti al progetto Gotrawama (1) / Metode biološkega monitoringa v bazenu Soče pomembne pri projektu Gotrawama (1)
10.40-11.00 Luigi Del Zotto Arpa FVG Metodi di Monitoraggio Biologico Bacino Isonzo rilevanti al progetto Gotrawama (2) / Metode biološkega monitoringa v bazenu Soče pomembne pri projektu Gotrawama (2) Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (VIK)
11.00- 11.20 Pietro Zandigiacomo UniUD  Saggio sulla biodiversitŕ animale e vegetale  lungo le rive del torrente Corno e del torrente Vertoibizza: osservazioni, proposte di rinaturalizzazione e monitoraggio / O živalski in rastlinski biološki različnosti vzdolž brežin potoka Kornen in potoka Vrtojbica: opazovanja, predlogi za revitalizacijo in monitoring  http://http://www.vik-ng.si/
11.20-11.30 Zlatko Gabrijelčič ERM Soča Proposte per interventi di ecoremediation per il  Corno e la Vrtoibizza / Predlogi za ekoremedijacijo kanalov Korna in Vrtojbice
11.30-11:50 Coffee Break Mestna občina Nova Gorica (MONG)
WORKPACKAGE 6 (ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA) http://http://www.nova-gorica.si/
DELOVNI SKLOP 6 (ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
11.50-12.10 Mitja Gorjan VIK Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica / Upravljanje z odpadnimi vodami na območju Gorice in Nove Gorice Občina Šempeter-Vrtojba (OŠV)
12.10-12.30 Furio Pillan, Renzo Lupi Irisaqua Mappatura e misura delle sorgenti inquinanti  nel torrente Corno / Kartiranje in spremljanje onesnaženja vodnih virov na Kornu http://http://www.sempeter-vrtojba.si/
12.30-12.50 Mario Causero Studio Causero Udine - Uniud Alcune proposte per la rinaturalizzazione di alcune zone critiche del torrente Corno ed integrazione con gli sviluppi del ruovo sistema di collettamerto e depurazione delle acque reflue urbane di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba / Nekateri predlogi za renaturalizacijo nekaterih kritičnih območij potoka Corno in integracija z razvojem novega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih urbanih voda Nove Gorice in Šempetra- Vrtojbe 
Universitŕ di Udine (UniUd)
12.50-14.00 Buffet Lunch 
WORKPACKAGE 3 (BACINI IDROGRAFICI DEL CORNO E VERTOIBIZZA) http://www.uniud.it
DELOVNI SKLOP 3 (HIDROLOGIJA POREČIJ POTOKOV KOREN IN VRTOJBICA)
14.00-14.20 Primož Banovec  i-VODE Bacini idrografici del Corno e della Vertoibizza / Hidrografska bazena potokov Korna in Vrtojbice  Irisacqua 
14.20-14.40 Blanka Šuler  OŠV Flood mitigation in Municipality Šempeter-Vrtojba / Ublaževanje poplav v občini  Šempeter-Vrtojba http://www.irisacqua.it/
14.40-15.00 Stefano Micheletti  Osmer Arpa FVG Monitoraggio e caratterizzazione meteoclimatica nella gestione delle acque transfrontaliere / Monitoring in meteorološko-klimatska karakterizacija pri upravljanju čezmejnih voda 
Comune di  Gorizia
15.00-15.20 Coffee Break http://www3.comune.gorizia.it/
WORKPACKAGE 5 (ACQUE SOTTERANEE TRANSFRONTALIERE)
DELOVNI SKLOP 5 (PODZEMNE VODE ) Universitŕ di Ferrara
15.20-15.40 Jože Ratej IRGO Acque sotteranee e progetto Gotrawama: potenziali utilizzi energetici / Podzemna voda in njena energetska izraba http://www.unife.it/
15.40-16.00 Franco Cucchi  UniTS Le acque sotterranee dell' Isonzo / Podzemna voda reke Soče
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
http://www.nlzoh.si/
WORKPACKAGE 7 (LINEE GUIDA PER UN SISTEMA TRANSFRONTALIERO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE) Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO)
DELOVNI SKLOP 7 (STROKOVNE PODLAGE ZA ČEZMEJNI SISTEM ZA SKUPNO UPRAVLJANJE Z VODAMI) http://www.irgo.si/
16.00-16.20 Francesco Longo Studio Longo Pordenone - Uniud Proposta Linee guida nel monitoraggio delle acque transfrontaliere tra Italia e Slovenia  / Predlog smernic za monitoring čezmejnih voda med Italijo in Slovenijo 
16.20-16.40 Barbara Čenčur Curk UNG/UL Guidelines per la gestione delle acque transfrontaliere nel progetto Gotrawama / Smernice Gotrawama za upravljanje z vodami 
 Conclusioni / Zaključek
Durante l' evento sara' garantito il servizio di traduzione simultanea in lingua italiana e slovena / V okviru dogodka bo zagotovljeno simultano tolmačenje v slovenskem in italijanskem jeziku.
Vi preghiamo di confermare cortesemente la vostra partecipazione entro il 20 aprile a gotrawama@gmail.com  / Prosimo, da potrdite vašo udeležbo do 20. aprila 2015 na elektronski naslov: gotrawama@gmail.com
http://www.gotrawama.eu/Images/manifesto.jpg