ASTIS

Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča

Cilj projekta ASTIS je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.

      

Featured event

Al "IX Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume" che si è svolto a Venezia il 18-19 novembre è stata premiata una memoria sul progetto ASTIS con la seguente motivazione:
"Per la produttiva esperienza condotta con i metodi della partecipazione propri dei Contratti di Fiume, applicata alla salvaguardia di una risorsa idrica che non si vede, come le acque sotterranee in un ambito internazionale transfrontaliero Italo-Sloveno".

Na IX. italijanskem nacionalnem srečanju "Contratti dei Fiume", ki je potekalo 18. in 19. novembra v Benetkah, je bil nagrajen prispevek o projektu ASTIS za "produktivne izkušnje uporabljenih participacijskih metod v primeru zaščite podzemnih voda v mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem okolju".

"Progetto ASTIS - Gestione coordinata delle acque sotterranee transfrontaliere"

Projekt ASTIS/Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto ASTIS/Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soca finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije