Fabio Miani

Fabio Miani › Statistiche

 • 2981
  immagini caricate
  dal Giugno 15, 2013
 • 1799
  immagini in Google Earth
  (74% of 2415 mapped photos)
 • 0
  preferiti

Mostra viste negli ultimi 30 giorni
Ci sono viste totali in


Foto di Fabio Miani viste recentemente

Jezik Lingua
 
Plurilinguismo quale ricchezza
e valore dell'area
transfrontaliera italo-slovena

Večjezičnost kot bogastvo
in vrednota čezmejnega
slovensko-italijanskega območja
Il presente sito web è stato finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Associazione Temporanea di Scopo "Jezik-Lingua".

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua".

Progetto strategico JEZIKLINGUA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Strateški projekt JEZIKLINGUA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Lead Partner – Vodilni partner:

Ciljno začasno združenje "JEZIK-LINGUA"
Associazione Temporanea di Scopo "JEZIK-LINGUA"

Partner – Partnerji:

Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana - Unione Italiana
Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti – Italijanska unija
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”
Centro studi Jacques Maritain
Študijski center Jacques Maritain
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana Capodistria – CAN Costiera
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – OSSIN
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria – CAN Capodistria
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper – SSIN Koper
Consorzio Universitario Del Friuli
Univerzitetni konzorcij Furlanije
Osrednja knjižnica “Srečko Vilhar”
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”
Universita’ degli Studi di Trieste - Dipartimento di letterature straniere, comparatistica e studi culturali
Univerza v Trstu - Oddelek za tuje književnosti, primerjalno književnost in kulturne študije
Universita’ degli Studi di Udine - Centro Internazionale sul Plurilinguismo
Univerza v Vidmu - Mednarodni center za večjezičnost
Università Cà Foscari - Venezia
Univerza Cà Foscari - Benetke
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici di Capodistria
 • Soca
  Soca v zimskem veceru
 • Soca
  Jezero na Mostu na Soci
 • Soca
  Športne aktivnosti - za zabavo in rekreacijo
 • Soca
  Ob izlivu Soce v morje